Itt vagy most:hajnalpor / Imák

Imák


Ókeresztény áldó imádság (IV. század):

Az Úr legyen előtted, hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted, hogy karjaiba zárjon, és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted, hogy megőrizzen téged a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel, és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned, hogy megvigasztaljon téged, ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted, hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!


Szent Ágoston imádsága:

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk...


Székely asztali áldás:

evés előtt

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Amen.

evés után

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek a gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Amen.


Charles de Foucault imája:

Atyám, reád hagyatkozom. Tégy velem azt, ami neked tetszik.
Bármit teszel, megköszönöm Neked. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod teljesedjék
bennem és minden teremtményedben.
Nem kívánok mást, Istenem!
Újra kezedbe helyezem a lelkemet, Neked adom, Istenem, szívem minden szeretetével, mert szeretlek Téged.
A szeretet sürgető kényszerűsége vezet arra, hogy odaadjam és kezedbe helyezzem magamat, mérték nélkül, végtelen bizalommal, hiszen Te Atyám vagy nekem.


J. H. Newman imádsága:

Egy kicsivel több türelmet, hogy elviselhessem azokat, akikkel olyan nehéz együtt élnem.
Egy kicsivel több állhatatosságot, hogy folytathassam kötelességeimet, melyek kívánságaimmal teljesen ellentétesek.
Egy kicsivel több alázatosságot, hogy megmaradjak azon a helyen, ahová Isten állított, bár ez a hely nem vág egybe sem álmaimmal, sem terveimmel.
Egy kicsivel több belátást, hogy az embereket olyannak vegyem, amilyenek, s nem amilyennek szeretném őket.
Egy kicsivel több okosságot, hogy mások ügyeivel minél kevesebbet foglalkozzam, s magamat ne izgassam miattuk.
Egy kicsivel több erőt, hogy türelmesen fogadjam azt az eseményt, amely éppen most megzavarta örömömet.
Egy kicsivel több kedvességet, hogy ne mutassam megbántottságomat.
Egy kicsivel több önzetlenséget, hogy mások helyzetébe minél mélyebben beleélhessem magamat.


Assisi Szent Ferenc: A Fölséges Isten dícsérete

Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,

te vagy a barátság, a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.

Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.

Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.


Szentlélek himnusz:

Ó, Szentlélek,
tedd szívemet az örök élet szavainak szentélyévé,
tartsd tőlem távol a szavak nyüzsgését,
parancsolj a vágyaknak nyugalmat.
Teremts szent csendet a szívemben,
hogy meghalljam az Örökkévaló hangját.

Ó, Szentlélek,
tedd szívemet életem Urának lakhelyévé.
Szükségem van rá, nemcsak arra, aki meglátogat engem,
hanem arra, aki a szívemben lakik,
és sohasem távozik onnan.

Ó, Szentlélek,
tedd szívemet egy imádkozó cellává.
Segíts imádni Istent,
szóval és szavak nélkül, nappal és éjjel,
hogy dicsőítése örökké az ajkamon legyen.


Fohászok

Most segíts meg Mária!
Óh irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak,
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg!
Hű imáit gyermekidnek,
nem, te soha nem veted meg!
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy Anya vagy!
Most segíts meg Mária,
óh, irgalmas Szűzanya!
Amen.


Életátadás:
Múltamat irgalmasságodra,
jelenemet szeretetedre,
jövőmet gondviselésedre bízom.
Amen


Ó, Jézusom, bocsásd meg vétkeinket,
ments meg minket a pokol tüzétől
és vidd a Mennybe a lelkeket,
különösen azokat,
akik legjobban részorulnak szent irgalmadra.
Amen


Loyolai Szent Ignác fohászai:

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts engem.
Ó, édes Jézus, Hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől, oltalmazz engem.
Halálom óráján hívj el engem
és juttass el magadhoz engem,
hogy szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön örökké.
Amen.


II. János Pál pápa fohásza Szűz Máriához:

Emberek és népek Édesanyja, te ismered minden szenvedésünket és reményeinket, anyai szívvel érzed a fény és a sötétség harcát, amely megrázza a világot: fogadd kiáltásunkat és öleld át a népeket, leginkább az erre várakozókat.
Fogadd a te anyai védelmed alá az egész embercsaládot!


Elmélkedések

Mónika naplójából:

Mintha arany lenne, pedig kereszt.
Mintha kereszt lenne, pedig boldogság.
Mintha tanítana, pedig imádkozik.
Mintha büntetne, pedig bűnhődik.
Mintha parancsolna, pedig szolgál.
Mintha felnőtt lenne, pedig gyerek.
Mintha gyermek lenne, pedig felnőtt.
Mintha te lennél, pedig Én vagyok...


Mennyország

A Mennyország Isten háza.
Az élők hazája.
A béke birodalma.
A megnyugvás kikötője.
Óceánja minden jónak.
Célja minden vágynak.
Forrása minden örömnek.
A bőség kincseskamrája.
Minden dicsőség fellegvára.
Minden szenvedés száműzése.
Ott ámulni fogsz és szeretni.
Minden a tied, csak élvezned kell.
Megkapsz mindent, amit csak kívánsz,
és semmi sem lesz, amitől félned kellene.
Ott ami jó, baj nélkül van:
Az öröm bánat nélkül;
A bőség csömör nélkül;
Az egészség betegség nélkül;
Élet: minden bizonytalanság nélkül.
Milyen nagyszerű!
Szemlélni mindazt, ami szép;
szeretni mindazt, ami jó;
Bírni mindazt, ami hatalmas;
Ízlelni mindazt, ami édes;
Látni a legtisztább Igazságot;
Szeretni a legnagyobb Szépséget;
Birtokolni a mérhetetlen Jóságot;
Élvezni a végtelen Boldogságot.
Istenem, egyszer majd engem is elszólítasz,
hogy lássalak.


A szentmise értéke

Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét ma-gaddal viszel az ítéletre, és ezek lesznek közbenjáróid. Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-ke-vésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet. Mikor jelen vagy a szentmisénél, a legnagyobb hódo-latot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének. A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pó-tolja. A szentmise letörli bocsánatos bűneidet, ame-lyeket sohasem gyóntál meg. A sátán gyöngébb lesz veled szemben. A szentmisén való részvétellel a le-hető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek. Egyetlen szentmise, melyet éle-tedben hallgattál, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után mondanak érted mások. Sok ve-szélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél el. Minden szentmise új dicső-séget szerez számodra az égben. Minden szentmise-hallgatással megrövidíted a tisztítótűz szenvedéseit, melyek különben reád várnak. A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál. A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi és egyéb ügyeidre is.

(Főegyházmegyei jóváhagyással)


A nyolc boldogság

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak.
Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak.
Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent.
Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.
/Máté 5,3-12/


Gyökössy Endre: Boldogságok az isteni boldogmondások margójára

Boldogok, akik tudják miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelenül azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömteli lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendesül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek, és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik nem veszik túl komolyan önmagukat, mert környezetük megbecsüli őket.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és imádkoznak, mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert gazdag lesz az életük.


A szeretet himnusza (Szent Pál 1 Kor. 13,1-13.)

Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem bár az összes titkokat és minden
tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek
S vessem oda testemet, hogy elégessenek,
Ha szeretet nincs bennem,
Mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,
Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
Nem örül a gonoszságnak,
De együtt örül az igazsággal.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
Mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem múlik.
A prófétálás megszűnik,
A nyelvek elhallgatnak,
A tudomány elenyészik.
Tudásunk csak töredékes,
Töredékes a prófétálásunk is.
Mikor azonban eljön a beteljesedés,
Ami töredékes, véget ér.
Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem,
   mint a gyermek,
Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy
   ítéltem mint a gyermek.
De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyer-
   mek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
Akkor majd színről-színre.
Most csak töredékes a tudásom,
Akkor majd úgy ismerek,
Ahogy én is ismert vagyok.
Most megmarad a hit, remény, szeretet,
Ez a három,
De köztük a legnagyobb a szeretet.
Törekedjetek a szeretetre!


Martin Gutl: Örök szeretettel szeretlek téged!

Így szól Isten:
Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál időt nekem.
Annyiszor akartam mondani neked:
"Itt vagyok számodra!"
De te féltél.
Annyiszor akartam már mondani neked:
"Ne félj, mert veled vagyok!"
De nem hittél nekem,
hanem távolinak és halottnak gondoltál.
Annyiszor akartam már beszélni veled,
de nem hagytál szóhoz jutni,
hiszen szabadságodban áll,
hogy eldöntsd,
meghallgatsz-e,
vagy ha akarsz kikapcsolsz.
Ha kész vagy arra,
hogy hallgass,
akkor azt akarom mondani neked:
"Örök szeretettel szeretlek téged!"
Szeretetem örökké ugyanaz marad.
Akár elfordulsz tőlem, akár odafordulsz hozzám:
Szeretlek téged!
Szeretlek téged, mert élsz.
Szeretlek, mert ember vagy.
Szeretlek, mert fejlődsz.
Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.
Szeretlek, mert hely és idő keretei között,
adott helyen és adott időben
kell megvalósítanod magad.
Szeretlek, mert nem élhetsz
remény és hit nélkül.
Rám bízhatod magad.
Van időm számodra.
Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran.
Éjjel vagy nappal,
gyere hozzám, ülj le.
Nem kell semmit elmondanod.
Látlak.
Ha akarod, beszélhetsz.
Beszélj, kiálts, átkozódj, imádkozz,
imádj, fuss el, gyere újra,
örök szeretettel szeretlek.
Mielőtt világra jöttél volna,
irántad való szeretetem már működött.
Szeretlek.
Azért maradsz fenn, mert szeretlek.
Nem fogsz meghalni.
Nem semmisíthetlek meg,
mert szeretlek.
Bármit teszel, veled megyek.
Amint az anya nem hagyja el
gyermekét,
ha az valami rosszat tesz,
így nem hagylak el semmilyen esetben sem,
mert szeretlek.
Engedd magad szeretni!
Nyílj meg, engedd, hogy szerethesselek!
Engedd, hogy szerethessenek a dombok,
melyeket látsz.
Engedd, hogy szerethessenek a hegyek,
engedd, hogy szerethessen a virágzó rét,
és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.
Engedd, hogy szerethessenek az emberek,
akikkel együtt vagy.
Engedd magad szeretni!
Engedd, hogy szerethessen a Föld,
és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.
Örök szeretettel szeretlek téged,
embernek fia, ismerem a történetedet,
semmi sincs elrejtve előlem.
Várom, hogy igent mondj rám.
Nem szeretnélek kényszeríteni.
Időről időre áthaladok az úton ahol jársz,
nem félek, reménnyel telve várok,
hitedre, irántam való bizalmadra.
Semmi részem sincs abban,
ha félsz tőlem,
de én, a te Istened
mindent megteszek azért,
hogy elnyerjem bizalmadat.
Amen


Olyan világról álmodom...

Olyan világról álmodom,
amelyben emberhez méltó módon
élhetünk majd egymás mellett;
olyan korról,
melyben nem törünk egymás ellen többé,
hanem mindannyian egy közös célért küzdünk.
Olyan világról álmodom,
melyben mindegyikünk megtalálja helyét,
megkeresheti kenyerét;
olyan korról,
melyben szétosztani sokkal többet jelent,
mint összegyűjteni;
egy világról,
melyben nem lesznek megszállottak,
nem lesz kizsákmányolás, rombolás;
egy korról,
melyben mindenkinek meglesznek végre a lehetőségei,
mert nem lesz senki, aki irigyelné őket.
Álmodom egy olyan világról,
amelyben senkit sem hagynak magára
amikor sírás fojtogatja a torkát,
és senkit sem fognak holtvágányon felejteni;
egy olyan korszakról,
amikor az újságok és a híradók
nem csak szerencsétlenségekről,
erőszakról, gyilkosságról tudósítanak,
mivel sokkal érdekesebb lesz a jók összefogása,
mint a konfliktusok.
Álmodom egy világról,
melyet azonban sohasem tudok megteremteni -
de az első lépést efelé a világ felé,
az én egyetlen lépésemet,
igen, ezt a lépést meg tudom,
meg akarom tenni.

    (ismeretlen szerző)

 

Hajnalok: